شرکت سم شیراز

سمپاشی تضمینی کلیه اماکن (منازل مسکونی ، ادارات ، سازمان ها و …. )علیه حشرات (سوسک، ساس، موریانه، پشه، مگس، کنه و….) 09171161375

آپلود عکس

شرکت سم شیراز

-مبارزه با موریانه – کک – ساس به صورت تخصصی

-عقد قرارداد با کارخانجات، مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، منازل مسکونی، ادارات، سازمان ها

– سمپاشی تضمینی علیه حشرات (سوسک، ساس، موریانه، پشه، مکس، بید، کنه و….)

– طعمه گذاری، تیرام پاشی ونابودی کامل موش(موش متعفی، موش نروژی و…..)

– سمپاشی با سموم خارجی (بدون بو و لک)

– سمپاشی جهت مبارزه با پشه و مگس با دستگاه فاگر(مه پاش)

– بکارگیری روش ها و تکنیک های نوین برای نابودی و ریشه کنی ساس و کک

– موریانه زدایی با دستگاه ها و سموم روز دنیا (رکورد موریانه زدایی در ایران)

-آموزش بهسازی محیط

– صدور گواهینامه

– با متد علمی و سموم دوستدار طبیعت

– مشاوره رایگان 
– طعمه گذاری
– مه پاشی     
– سمپاشی ابقایی
– مبارزه با جانوران موذی
– دفع حشرات موذی

tamas2